Yhdistyksen säännöt

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Ropecon ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2 § YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää suomalaista rooli-, kortti-, lauta- ja miniatyyripeliharrastusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys osallistuu messuille, järjestää roolipelitapahtumia, kilpailuja ja näyttelyjä sekä harjoittaa julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

3 § JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä rooli-, kortti, lauta- tai miniatyyripeliharrastusta edistävä rekisteröity yhdistys tai säätiö. Yhdistyksen ulkojäseniksi voidaan hyväksyä luonnollisia henkilöitä. Yhdistyksen kannatusjäseniksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoisia yhteisöjä. Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua yhdistyksen toimintaa tai yhdistyksen tarkoituksen mukaisia tavoitteita huomattavasti edistänyt luonnollinen henkilö.

Varsinaiset jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen kokous. Ulko- ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniajäseneksi kutsumisesta päättää hallituksen tai yhdistyksen varsinaisen jäsenen esityksestä yhdistyksen kokous vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

4 § JÄSENMAKSUT

Yhdistys voi kerätä varsinaisilta jäseniltään sekä ulko- ja kannatusjäseniltään jäsenmaksun, joka voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille. Jäsenmaksujen suuruuden päättää vuosikokous. Jäsenmaksu maksetaan kalenterivuodelta. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

5 § JÄSENEN EROAMINEN

Yhdistyksen jäsen voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen hallitus voi katsoa yhdistyksen ulko- tai kannatusjäsenen eronneeksi, mikäli tämä kehotuksesta huolimatta on laiminlyönyt jäsenmaksun maksamisen kuusi kuukautta maksun erääntymisestä.

6 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja ja 2-10 muuta varsinaista jäsentä sekä 1-5 varajäsentä. Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin, ja joko keskuudestaan tai ulkopuolelta rahastonhoitajan.

Hallitus on päätösvaltainen, mikäli hallituksen kokous on koolle kutsuttu ja läsnä on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä.

Hallitus voi nimittää yhdistykselle toimihenkilöitä ja projektiryhmiä. Hallituksen, toimihenkilöiden ja projektiryhmien vastuunjaosta säädetään yhdistyksen kokouksen hyväksymässä ohjesäännössä.

7 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai rahastonhoitaja, kukin yksin. Hallitus voi myös määrätä muun hallituksen jäsenen tai yhdistyksen toimihenkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

8 § TILIKAUSI

Yhdistyksen tilikausi on 1.10.-30.9.. Yhdistyksen tilinpäätös on toimitettava tilin- tai toiminnantarkastajalle vähintään kuukautta ennen vuosikokousta.

Yhdistyksellä on yksi tilin- tai toiminnantarkastaja sekä yksi varatilin- tai varatoiminnantarkastaja, joiden toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Tilintarkastajana voi olla myös tilintarkastusyhteisö, jolloin varatilintarkastajaa ei valita.

9 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle yhdistyksen hallitus lähettämällä kutsun jäsenille kirjallisesti tai sähköpostitse vähintään 30 vuorokautta ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksissa kaikilla jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus. Läsnäolo- ja puheoikeus voidaan myöntää myös muille kuin jäsenille. Äänioikeus on vain varsinaisilla jäsenillä siten, että kullakin on yksi ääni.

Vuosikokous on pidettävä marras-joulukuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. todetaan paikalla olevat varsinaiset jäsenet ja niiden äänivaltaiset edustajat
 6. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilin- tai toiminnantarkastajan lausunto
 7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 8. vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksujen suuruudet
 9. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 10. valitaan yksi tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja tai yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
 11. päätetään yhdistyksen toimielinten ohjesäännöstä
 12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 13. muut esille tulevat asiat
 14. kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, tulee hänen ilmoittaa siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on mainittava kokouskutsussa.

Yhdistyksen purkautuessa on yhdistyksen varat käytettävä purkamisesta päättävän kokouksen päättämällä tavalla yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.


Nykyiset säännöt on hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 13.11.2019.